04 Jun

Inginer Principal Jobs Vacancy in Company

Position
Inginer Principal
Company
Company
Location
Opening
04 Jun, 2018 18 days ago

Company urgently required following position for Inginer Principal. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Inginer Principal Jobs Vacancy in Company Jobs Details:

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în București, Str. Poenaru Bordea nr.20, sector 4, organizează concurs, prin procedura de recrutare externă, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

Denumirea postului
Structura în care se găsește postul
Nr. posturi

Inginer principal I
Direcția Logistică Serviciul Administrativ și Depozit Materiale
1

Condiţii de participare

Condiţii generale :

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă prevăzută de lege pentru funcţia scoasă la concurs;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care se candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia scoasă la concurs;
 • nu are antecedente penale care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.

Condiţii specifice de ocupare a postului:

 • Studii superioare, specialitate constructii/instalatii;
 • Vechimea în muncă – minimum 5 ani;
 • Vechimea în specialitate – minimum 3 ani;
 • Cunoștințe operare PC.

Acte necesare pentru înscriere :

 • copia actului de identitate;
 • CV-ul;
 • formularul de înscriere;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • adeverinţă care atestă vechimea în muncă și/sau copia carnetului de muncă, după caz, și, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
 • orice alte documente specifice necesare ocupării postului.

TEMATICĂ

 • Scopul și obiectul de activitate al C.N. Loteria Română S.A.;
 • Administrarea patrimoniului;
 • Atribuirea contractelor de achiziţii publice (furnizare/servicii/lucrări), funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.
 • Procesul de autorizare a lucrărilor de construcții;
 • Calitatea în construcții (performanțe de comportare în exploatare);
 • Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.
 • Continutul cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice de avizare a lucrarilor de interventii, stabilit potrivit reglementarilor;
 • Metodologia de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
 • Apărarea împotriva incendiilor;
 • Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Notiuni generale de tehnica instalatiilor de incalzire, ventilatie, instalatii electrice de joasa tensiune, instalatii alimentare cu apa si canalizare, mentenanta cladiirilor si instalatiilor.

BIBLIOGRAFIE

 • OUG nr. 159/1999, privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Loteria Română” SA;
 • Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă;
 • Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizitiile publice;
 • Hotarare nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
 • Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare aduse de H.G. 498/2001, Legea 587/2002 și Legea 123/2007;
 • H.G. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare aduse de H.G. nr. 940/2006 si H.G. nr. 1303/2007);
 • HG 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, actualizată;
 • Legea nr. 16/1996, Legea arhivelor naţionale;
 • Legea 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor cu modificările și completările ulterioare din Legea 54/1994.

Înscrierea candidaților se face până în data de 25.06.2018, ora 1200 la sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe:

 • interviu, în data de 29.06.2018, ora 1000 ;
 • probă scrisă, în data 29.06.2018, ora 1230;

la sediul CNLR-SA din București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Nota minimă de promovare a fiecăreia dintre probe este 7.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon:0372137241.


 • Company: Company
 • Added: 18 days ago

Jobs Vacancy Related to Inginer Principal:

04May

Logistician Metode Logistice Cps Oarja Jobs Vacancy in Renault . Renault opening great career opportunity and jobs vacancy for Logistician Metode Logistice Cps Oarja position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 04 May, 2018. Experienta in Logistica si/sau Inginerie; Disponibilitate pentru misiuni, in principal magazinele sursa din Franta dar si International, urmarind perimetrul de... ... Continue reading -->


 • Company: Renault
 • Added: acum 30+ zile

12Jun

Inginer Principal Jobs Vacancy in Company . Company opening great career opportunity and jobs vacancy for Inginer Principal position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 12 Jun, 2018. Inginer principal I Direcția Logistică Biroul Investiții 2. COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în București, Str.... ... Continue reading -->


 • Company: Company
 • Added: acum 10 zile

20Jun

Manager Proiect Fabrici Ciment Sticla Jobs Vacancy in Imsat București. Imsat București opening great career opportunity and jobs vacancy for Manager Proiect Fabrici Ciment Sticla position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 20 Jun, 2018. Absolvent studii tehnice (facultatile de Inginerie electrica, Electrotehnica, Energetica sau Automatica). Minim 5 ani experienta pe o pozitie de Manager de... ... Continue reading -->


16May

Manager Proiect Jobs Vacancy in Imsat București. Imsat București opening great career opportunity and jobs vacancy for Manager Proiect position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 16 May, 2018. Absolvent studii tehnice (facultatile de Inginerie electrica, Electrotehnica, Energetica sau Automatica). Minim 5 ani experienta pe o pozitie de Manager de... ... Continue reading -->


15Jun

Front End Developer Jobs Vacancy in Tech Brasov. Tech Brasov opening great career opportunity and jobs vacancy for Front End Developer position. This jobs vacancy will be open for new jobs applicant starting for 15 Jun, 2018. Ai absolvit o facultatea/master în domeniul IT, inginerie electrică și știința calculatoarelor sau similar.... ... Continue reading -->