19 Sep

Economist Principal Brasov Jobs Vacancy in Company

Position
Economist Principal Brasov
Company
Company
Location
Opening
19 Sep, 2018 30+ days ago

Company urgently required following position for Economist Principal Brasov. Please read this job advertisement carefully before apply. There are some qualifications, experience and skills requirement that the employers require. Does your career history fit these requirements? Ensure you understand the role you are applying for and that it is suited to your skills and qualifications.

Follow the online directions, complete all the necessary fields, and provide all relevant information so your application is submitted correctly. When you click the 'Apply this Job' button (open in new window) you will be taken to the online application form. Here you will be asked to provide personal and contact details, respond to employment-related questions, and show how you meet the key selection criteria.

Economist Principal Brasov Jobs Vacancy in Company Jobs Details:

COMPANIA NAŢIONALĂ “LOTERIA ROMÂNĂ” S.A, cu sediul în București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, organizează concurs, prin procedura de recrutare externă, în vederea ocupării următorului post vacant:

Denumirea postului
Structura în care se găsește postul
Nr. posturi

Economist principal
Punctul de Lucru Județean Brașov
1

Condiții de participare

Condiţii generale:

 • are cetăţenia românâ şi domiciliul în România ;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă prevăzută de lege pentru funcţia scoasă la concurs;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care se candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia scoasă la concurs;
 • nu are antecedente penale care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 • nu i-a fost desfăcut contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 5 ani.


Condiţii specifice:

 • Studii superioare de lungă durată – profil economic, cu diploma de licență;
 • Vechime în specialitatea financiar-contabilă – minimum 2 ani;
 • Cunostinte de operare in programe informatice specifice activitatii financiar-contabile si de gestiune, salarizare;
 • Cunostinte de operare calculator Microsoft Office (Excel, Word)


Acte necesare pentru înscriere:

 • copia actului de identitate;
 • CV-ul actualizat;
 • formularul de înscriere (se completează la înscriere);
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • adeverinţă care atestă vechimea în muncă și/sau copia carnetului de muncă, după caz, și, după caz, o adeverință care atestă vechimea în specialitate;
 • orice alte documente specifice necesare ocupării postului.


Bibliografie:

 • Ordonanta de Urgenta nr. 159/1999 privind infiintarea C.N. Loteria Româna S.A.;
 • Legea nr. 288/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.159/1999 privind infiintarea C.N. Loteria Româna S.A.;
 • Ordonanta de Urgenta nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 republicata privind controlul intern și controlul financiar preventiv,cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (OMFP nr. 923/2014), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotarârea de Guvern nr. 1860/2006 privind drepturile și obligatiile personalului autoritatilor și institutiilor publice pe perioada delegarii și detașarii in alta localitate, precum și in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului;
 • Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 666/2015, privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară de către unele entităţi cu capital de stat;
 • Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară
 • OMFP nr. 2844/2016- Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de Raportare Financiară;
 • Ordin MFP nr. 1826/2003 privind reglementari referitoare la organizarea contabilitatii de gestiune;
 • Ordin MFP nr. 2634/2015 privind documente financiar contabile;
 • Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 192/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata.
 • Ordinul MFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;


Tematică:

 • Organizarea si efectuarea actiunii de inventariere a elementelor de activ, capitalurilor si datoriilor;
 • Operatiuni de casierie;
 • Operatiuni de decontare cu tertii;
 • Operatiuni de reflectare a creantelor catre terti;
 • Evidentierea operatiunilor de constituire a obligatiilor catre salariati si decontarea acestora;
 • Documente financiar contabile;
 • Vizele si certificarile obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca un document pentru a putea fi inregistrat in evidenta contabila;
 • Metodologia de acordare a vizei de control financiar preventiv;
 • Metodologia de construire a balantei de verificare lunara, termene si documente atasate;
 • Metodologia de constructie a bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Modalitatea de completare a registrului jurnal de vanzari si cumparari, inchiderea conturilor de TVA;
 • Constituirea garantiilor materiale si suplimentare, gestionare si decontare finala a garantiilor inclusiv operatiuni de reflectare contabila;
 • Impozitarea castigurilor jucatorilor si a premiilor;
 • Costuri directe pe produs, tipuri de costuri;
 • Costuri indirecte, tipuri de costuri;
 • Verificarea si reflectarea obligatiilor la bugetul statului si bugetele speciale asimilate drepturilor salariale (patronale si ale salariatilor).


Înscrierea candidaților se face până la data de 30.05.2018, ora 16.00 la sediul Punctului de Lucru Județean Brașov, str. Dobrogea nr. 49, Municipiul Brașov, județul Brașov.

Concursul constă în susţinerea unui interviu și a unei probe scrise în data de 06.06.2018, începând cu ora 10.00 la sediul central al CNLR-SA – București, strada Poenaru Bordea nr. 20, sector 4.

Persoana care a promovat concursul are obligația să prezinte, până la data semnării contractului individual de muncă, următoarele documente:

 • cazierul judiciar;
 • adeverinţă care atestă starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior angajării de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

Nota minimă de promovare a fiecăreia dintre probe este 7.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 0372.137.361


 • Company: Company
 • Added: 30+ days ago

Jobs Vacancy Related to Economist Principal Brasov: